Natalia Wowczko for Orsay

Natalia Wowczko for Orsay

photo: Greg Adamski, make up: Ma Lewicka, style: Anna Ciernia, hair: Bartosz Satora, art director: Marta Gruntmejer